– 2023 – kwiecień

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66 432 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) …

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działające na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2022.

Przewodnicząca KomisjiNATALIA KUBIK

Krościenko nad Dunajcem

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KROŚCIENKO nad DUNAJCEM

Działając na podstawie art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że zamierza oddać w dzierżawę na okres do 3 miesięcy grunt położony w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Zdrojowej – …

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. 

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania …

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem następujących Uchwał:

Uchwały Nr XLVII/427/2023 z dnia 23 marca 2023 r., w sprawie przystąpienia do zmiany …

Back to top