– Urząd Gminy

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

W ramach programu Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny składał się będzie z dwóch torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej tj.

– tor FLOWTRACK o długości toru w rzucie …

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2023 roku realizuje  kolejny etap zadania   pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap III

Jest to już trzeci etap zadania, które  realizowane jest  sukcesywnie od 2021 roku.

Na …

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Krościenko nad Dunajcem jest formą wsparcia seniorów w wieku powyżej 65 roku życia, polegającą na …

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66 432 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  przystąpił do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.01.2023- 31.12.2023r.

Kwota dofinansowania – 102 354,84 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na …

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy …

Back to top