– Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Krościenko nad Dunajcem jest formą wsparcia seniorów w wieku powyżej 65 roku życia, polegającą na zapewnieniu opieki na odległość za pomocą opasek bezpieczeństwa, ratujących życie.

Oferowana opaska bezpieczeństwa oparta jest na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki. Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.06.2023- 31.12.2023r.

Kwota dofinansowania – 21 943,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 27 943,00 zł.

Cele Programu

Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, w wieku  65 lat i więcej.

Adresaci Programu

Adresaci Moduł II

1. Bezpośrednim adresatem Modułu II jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.

2. Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem wsparciem w formie „opasek bezpieczeństwa”, zgodnie ze złożonym wnioskiem, objętych zostanie 40 osób spełniających kryteria Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem lub pod numerem telefonu 18 262 30 09 wewn. 11 (Adam Musiał).

Back to top