– 2023 – maj

Krościenko nad Dunajcem

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu i Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w …

Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie   „Jestem seniorem – działam z wigorem!” Lokalni Liderzy 60+ 3.000 zł na inicjatywę społeczną grupy senioralnej 

Fundacja Dzień Dobry, w okresie maj-grudzień 2023 realizuje projekt pt. „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”, dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz  Osób  Starszych  „Aktywni+”  na  …

Krościenko nad Dunajcem

Dobiegł końca okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem” opracowanej na lata 2015 – 2022. Data ta zbiega się także z aktywnym wejściem w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. Stąd konieczność przygotowania nowej strategii na lata 2023 – 2030.

Planowanie strategiczne tym różni się od planowania bieżącego czy operacyjnego, że wybiega mocno w przyszłość …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 1300  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.Analiza sprawozdania finansowego Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2022.Informacja o stanie mienia Gminy Krościenko nad Dunajcem.Opracowanie opinii w sprawie …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 18.05.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/440/2023 Rady Gminy Krościenko …

Back to top