– Opłaty za odpady

 Nieruchomości zamieszkałe

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od 1-go lutego 2022 r. uległy zmianie. Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 22 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę2) nr XXXI/269/2021 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1-go lutego 2022  stawki te wynoszą:

25zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

50zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

18zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku gdy właścicieli nieruchomości  kompostuje  bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku gdy, na danej nieruchomości następuje okresowa zmiana liczby mieszkańców np. w związku  z  czasowym pobytem poza terenem gmin (studenci,  osoby pracujące poza gminą Krościenko nad Dunajcem),  urodzeniem dziecka itp. – każdorazowo, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć kolejną deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem      – ul.Sobieskiego 3f (PSZOK),  34-450 Krościenko nad Dunajcem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15-tej lub elektronicznie w sposób określony w uchwale1)

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,   a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. pokoje do wynajęcia, agroturystyka), wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwaliła odrębną uchwałą3) ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  w wysokości 160 zł.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia o obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się opłatę podwyższoną w wysokości 320zł/rok

Właściciele tych nieruchomości składają odrębną  deklarację4) do wypełnienia.

Nieruchomości inne niż zamieszkałe

Właściciele nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, instytucje,  obiekty świadczące usługi hotelarskie, pola kempingowe i pola namiotowe, oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych    zawartej z przedsiębiorcą lub gminną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem – ul.Sobieskiego 3f lub telefonicznie pod numerem 18 262 57 26.

1) UCHWAŁA NR XII/119/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

2)    UCHWAŁA Nr XXXI/269/2021 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 22 grudnia 2021r.   w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

3) UCHWAŁA NR XII/118/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości   wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4) UCHWAŁA NR XII/120/2019RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Back to top