– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok …

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XLII/384/2022 z 27 października 2022r. ws przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego …

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 22.11.2022r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączami PE dn25 do …

Back to top