– Informacje urzędowe

I. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że przeznacza do zbycia w drodze darowizny nieruchomość …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie  Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w …

Back to top