– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia …

Krościenko nad Dunajcem

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

Na podstawie art. 17 pkt 9, Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz Uchwały Nr XXII/197/2021 z dnia 28.01.2021 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do wglądu …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina mieszkańcom, że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje obowiązek, tam gdzie jest to możliwe, przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 30.06.2021r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego …

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się o godzinie 11:00

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Podjęcie …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o  godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zastępca …

Back to top