– Wpisy

Logo projektów UE

W ramach konkursu RPO 2014 – 2020,Os priorytetowa 6, Dziedzictwo regionalne działanie 6,3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów spr– z Europejskiego Funduszu Rozwoju gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu pn: Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną wzdłuż Dunajca w Krościenku – Etap I.

Celem projektu jest rozbudowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej …

Read more Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Krościenku

Wychowanie przedszkolne w Krościenku

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem”, współfinansowany ze środków Europejskie­go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie …

Read more Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Logo projektów UE - EFS

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o z siedzibą w Olsztynie na realizację projektupn. „Kompetencje- klucz do sukcesu”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Instytut Badawczo-Szkoleniowy będzie realizował projekt w Gminie Krościenko n.D oraz w Gminie – …

Read more Kompetencje – klucz do sukcesu

Modernizacja ksztalcenia

Gmina Krościenko nad Dunajcem podpisała umowę partnerską z Województwem Małopolskim na realizację w latach 2017-2019 projektu pn.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na …

Read more Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr, Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn:: Obniżenie poziomu niskiej emisji  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła  w …

Read more Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Logo projektów UE

Daj sobie szansę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem realizuje projekt konkursowy Gminy Krościenko n.D – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D pn: „Daj sobie szansę !”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 …

Read more Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Krościenko n.D

Back to top