– Opieka Wytchnieniowa w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w październiku 2022 roku Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 102 354,84 złotych.

Gmina Krościenko nad Dunajcem pozyskała środki na realizację Modułu I – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

CO WAŻNE:

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Gmina  uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem „z opieki wytchnieniowej”, spełniające opisane wyżej kryteria,  proszone są o złożenie do 05 stycznia 2023 roku (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2):

  1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
  2. kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności (jeśli wniosek składany po raz pierwszy),
  3. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (NIEOBOWIĄZKOWA).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 znajdują się w dołączonym pliku MPiPS Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, telefon: 18 262 30 09  wewn. 14 i 11.

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Back to top