– D. Jurkiewicz

odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku o godzinie 1500  

w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35

(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022.Informacja o gospodarowaniu mieniem gminy w sprawie najmu i dzierżawy.Analiza złożonych wniosków podczas sesji w dniu 18.05.2022 r.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

BARTŁOMIEJ …

Krościenko nad Dunajcem

Z uwagi na fakt, że wielu wnioskodawców zdecydowało się na złożenie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, przypominamy, że przede wszystkim to składany wniosek musi zostać podpisany elektronicznie.

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 14 ustawy „W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia …

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację …

Święta Kinga już od dawien dawna jest związana z Krościenkiem nad Dunajcem, a mieszkańcy od niepamiętnych czasów uważają ją za nieformalną patronkę miejscowości. Jest tu bardzo mocny Jej kult. Początkiem roku rozpoczęto starania, aby została uznana przez władze kościelne oficjalną patronką królewskiego Krościenka nad Dunajcem.    

Władze gminy na czele z wójtem Janem Dydą i jego …

Back to top