– Informacje urzędowe

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Krościenko nad Dunajcem

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art.10 KPA zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach Ew. nr 1058/1, 1059, 10437/6 położonych przy ulicy …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 11.05.2021r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 13 maja 2021 roku o godzinie 1400 w Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za 2020 rok.Realizacja wniosku nr 16 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie działania spółek. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 60.000,00 zł.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 21.05.2021 r …

Back to top