– 2021 – lipiec

W Gminie Krościenko nad Dunajcem zakończyła się realizacja programu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych. Program realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w …

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przystąpił do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem

01.01.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 58 303,00 zł.

Całkowita wartość – 72 878,75 zł.

Cele Programu, Adresaci Programu

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina mieszkańcom, że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje obowiązek, tam gdzie jest to możliwe, przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz …

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 01.07.2021 ruszyła II tura rekrutacji do projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. Łap skilla! Przesyłam informację o tym fakcie  z prośbą o udostępnienie jej na Państwa stronie, w mediach społecznościowych oraz wśród pracowników Urzędu. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie jeszcze skuteczniejsze rozpropagowanie informacji o Projekcie wśród Małopolan.

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki …

W sołectwie Dziadowe Kąty, w okolicy otwartej strefy aktywności (OSA) na wykonanym placyku z kostki brukowej zamontowany został ławo-stół drewniany. Zadanie możliwe było do realizacji dzięki zabezpieczonym środkom funduszu sołeckiego i dodatkowym środkom gminnym.

Zapraszamy na Piknik rodzinny w dniu 17 lipca 2021 Amfiteatr “Pod wierzbą” rozpoczęcie godz. 18.00. W programie: Orkiestra Dęta OSP Krościenko nad Dunajcem, New Market Jazz Band, Ahaju Fusion Boliwia.

Back to top