– Projekty krajowe

Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 1 176 000,00 zł na 4 obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

1. Remont zabytkowego budynku starej plebani przy ul. Rynek 32 w Krościenku nad Dunajcem. Dotacja 343 000,00 …

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 190 500,00 zł dla dwóch zadań w ramach II naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.

Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem

Kwota dofinansowania wynosi- 10 450 000,00.zł

Projekt obejmuje modernizację n.w odcinków dróg o łącznej długości w przedziale 9-14 km wraz z wykonaniem …

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie na kwotę 3.325.000,00 dla zadania w ramach I naboru z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymii odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Zakres prac obejmuje : Ulica Jarek – dł. wybudowanej sieci kanalizacyjnej z rur PCV śr.200 – …

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

W ramach programu Programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, Gmina Krościenko nad Dunajcem uzyskała dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny składał się będzie z dwóch torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej tj.

– tor FLOWTRACK o długości toru w rzucie …

W ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 roku, gmina Krościenko w 2023 roku realizuje  kolejny etap zadania   pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko n.D poprzez budowę chodnika- Etap III

Jest to już trzeci etap zadania, które  realizowane jest  sukcesywnie od 2021 roku.

Na …

Gmina Krościenko nad Dunajcem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66 432 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) …

Back to top