– Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem  informuje, iż ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, w gminie właściwej ze względu na adres gospodarstwa domowego, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. nr 18.

Refundacja będzie przyznawana w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku do odbiorcy paliw gazowych.

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego (jeśli paliwa gazowe służą jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej refundacja nie przysługuje).

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 roku), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przyznanie refundacji podatku VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla:

 1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł
 2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

 • w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 roku,
 • w 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 roku.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

 • za pomocą platformy EPUAP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku należy załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
 • przy użyciu aplikacji mObywatel (Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
  https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1 ) Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.
 • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Esperanto 2 w Krościenku nad Dunajcem

Wzór wniosku jest dostępny w na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

Do wniosku należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za w/w fakturę.

WAŻNE

 • Faktura VAT rozliczeniowa dokumentuje rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku ( faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • Dowód zapłaty za fakturę VAT: każdy dokument bankowy lub księgowy stwierdzający zapłatę, oświadczenie sprzedawcy paliw gazowych, że faktura została opłacona.
 • Decyduje miejsce zamieszkania nie zameldowania; jeśli składający wniosek dysponuje kilkoma budynkami lub lokalami na terenie różnych gmin, tylko jeden z nich będzie stanowić lokalizację danego gospodarstwa domowego

Przydatne linki

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/

Back to top