– Informacja dotycząca składania wniosków na okres zasiłkowy 2023/2024 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przypomina, żez dniem 31 października 2023 roku zakończył się okres zasiłkowy 2022/2023.

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpoczął się od dnia 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków wraz z kompletem dokumentów.

Można je złożyć w osobiście w formie papierowej, listownie a także w formie elektronicznej – za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia.

Aktualne wzory wniosków można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W okresie od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku kwota zasiłku rodzinnego wynosi:

Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95,00 zł miesięcznie, Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124,00 zł miesięcznie, Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135,00 zł miesięcznie.

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego stosuje się zasadę złotówka za złotówkę”.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 listopada prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Ważne!

W przypadku wystąpienia zmian między innymi: w liczbie członków rodziny, rezygnacji przez dziecko po ukończeniu 18 roku życia z nauki w szkole, uzyskania dochodu (art. 3 pkt. 24 ustawy), zaprzestania sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, śmierci członka rodziny, wyjazdu w celach zarobkowych poza granice Polski, zmiany miejsca zamieszkania, zawarcia związku małżeńskiego przez członka rodziny, umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub innych zmian dotyczących rodziny i mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym o wysokości otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Niepowiadomienie o zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (art. 30 w/w ustawy).

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od miesiąca złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentamiWypłata świadczenia
od 1 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 rokudo 30 listopada 2023 roku
od 1 września 2023 roku do 31 października 2023 rokudo 31 grudnia 2023 roku
od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 rokudo 28 lutego 2024 roku
Back to top