– Dodatek węglowy

Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. nr 18,

 tel.  18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko.pl

ePUAP: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (/kroscienkogops/skrytka)

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez paliwa stałe rozumie się:

 1. węgiel kamienny,
 2. brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WAŻNE – jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków co podlega weryfikacji przez organ przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym
 •  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym
 • jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000,00 złotych jednorazowo.

Termin składania wniosku o dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Osoba wnioskująca o dodatek otrzyma informację 

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej będzie możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego w GOPS pokój nr 18.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Decyzja administracyjna – w przypadku:

 • odmowy przyznania dodatku węglowego,
 • uchylenia prawa do tego dodatku
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
 • osobiście – bezpośrednio u pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w pok. nr 18 z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje:

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto,
 • gotówką w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku nad Dunajem, ul. Rynek 12.

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek – trzeba podać organ właściwy, tj. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail i nr telefonu – jeśli posiada; określić formę płatności – jeśli na konto  to podać numer rachunku płatniczego.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku tut. Organ ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. złotych.

Do pobrania:

Back to top