– Dodatek osłonowy oraz wniosek do pobrania

Dodatek osłonowy kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mający zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. nr 18,

 tel.  18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko.pl

WAŻNE – dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

WAŻNE – jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł
 •  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę
 • jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Za jaki okres gminy wypłacą dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski można składać:

 • po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • Referatu Świadczeń Rodzinnych z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Termin składania wniosku o dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się od stycznia 2022 roku  do dnia 31 października 2022 roku. Złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy:

Wysokości rocznych dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00/500,00 złotych* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2 100,00 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00/750,00 złotych* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00/1 062,50 złotych* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1,500,00 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150,00/1 437,50 złotych* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online. 

Właściciele domów użytkowanych już przed dniem 1 lipca 2021 roku mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5 000,00 zł.

Jaki dochód uprawnia do pobierania dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Dochód uzyskany w 2022 roku nie będzie brany pod uwagę.

Dodatek osłonowy otrzymają też rodziny o dochodach powyżej 2 100,00 zł/1 500,00 zł zgodnie z mechanizmem złotówka za złotówkę” (proporcjonalne zmniejszenie wartości dodatku osłonowego).

Dla tych osób przysługuje obniżony dodatek osłonowy w wysokości różnicy między:

1) kwotą ustawowego dodatku osłonowego 400,00 zł – 1 150,00 zł albo 500,00 zł – 1 437,50 zł a

2) kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20,00 zł, dodatek nie przysługuje.

Przykład: Przeciętny dochód osoby mieszkającej samotnie i nie mającej prawa do podwyższonego dodatku, to 2 350,00 zł. Dochód w wysokości: 2 350,00 zł minus limit dochodu: 2 100,00 zł = 250,00 zł. W związku z przekroczeniem dochodu, o wartość 250,00 zł obniżona będzie wysokość dodatku 400,00 zł, który przysługuje do limitu 2 100,00 zł. Roczna kwota do wypłaty obniżonego dodatku to 150,00 zł.

Osoba wnioskująca o dodatek otrzyma informację 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

WAŻNE – nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Decyzja administracyjna – w przypadku:

 • odmowy przyznania dodatku osłonowego,
 • uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Gminy wypłacą dodatek osłonowy w ratach

Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 roku oraz do dnia 2 grudnia 2022 roku

WAŻNEosoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do dnia 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Dodatek osłonowy wypłacają gminy, po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Dodatkowe informacje:

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto,
 • gotówką w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku nad Dunajem, ul. Rynek 12.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, osoba pobierająca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym organu wypłacającego świadczenia. Niepoinformowanie o w/w zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 roku, poz.1),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2022 roku, poz.2)

Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany PIT

Artykuł 52jc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że „zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.”

Formularze do druku:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Dodatkowe informacje

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Link do wniosku do pobrania:

https://bip.malopolska.pl/gopswkndunajcem,m,402688,2022.html

Back to top