– Zagospodarowanie części działki ewid.nr 367 w Hałuszowej – wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw”

W ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Krościenko rozpoczyna realizacje projektu realizację Projektu pn „Zagospodarowanie części działki ewid.nr 367 w Hałuszowej – wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw”

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w Hałuszowej wraz z małą architekturą z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci. Na części działki ewid.nr 367 planuje się wykonanie robót mających na celu uporządkowanie wizualne i funkcjonalne terenu, wraz z doposażeniem o nowe urządzenia do zabaw oraz przeniesienie istniejących urządzeń kolidujących z projektem. W ramach zagospodarowania zostanie zmodernizowany i poszerzony plac zabaw poprzez: wykonanie nowego ogrodzenia wraz z nową furtką, wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia fitness,-odrestaurowanie istniejącego chodnika z kostki brukowej, wykonanie piaskownicy

Celem projektu jest  rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko.

Całkowita wartość projektu wynosi: 137 802,57

 Wkład własny gminy wynosi: 74 178,57 zł

 Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.09.20203

Back to top