– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2022 do kwoty: 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł). W roku 2021 na realizację zadania publicznego w zakresie …

W 2021 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem. Łączny koszt zadania wyniósł: 125.754,00 zł.

W ramach realizacji zadania …

159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, najdłuższego i największego powstania narodowego minęła 22 stycznia. Wzięło w nim udział ok. 200 000 powstańców. Wśród nich był Józef Hakowski, herbu Nałęcz, honorowy obywatel Wolnego Miasta Królewskiego Krościenka na Dunajcem.

Józef Hakowski, jako powstaniec styczniowy uciekł, aby uniknąć represji do Galicji. To tu w Krościenku nad Dunajcem został bardzo gościnnie przyjęty …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 roku o godzinie 1300, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący KomisjiFRANCISZEK PLEWA

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony …

Krościenko nad Dunajcem

Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w dniu 27 stycznia 2022 roku o godzinie 1200.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko …

Back to top