– Pomagamy lokalnie

W ramach konkursu Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” (15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym– wsparcie grantowe dla NGO oraz JST) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Gmina Krościenko zrealizowała zadanie pn : „Pomagamy Lokalnie”. Były todziałania społeczne skierowane do uchodźców przebywających na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

W ramach zadania przeprowadzono m. innymi szkolenia udzielania pierwszej pomocy, warsztaty haftu, warsztaty plastyczne, wycieczki integracyjne z przewodnikiem. Z realizacji zajęć powstał również film pokazujący wspólnie działania. Lektorami w filmie były dzieci polskie i ukraińskie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 45 000,00zł.

Pozyskane środki finansowe: 45 000,00zł

Wkład własny gminy wynosi: 0,zł

Zakończenie realizacji projektu – czerwiec 2023

Back to top