– Złóż wniosek – wypłata świadczeń dla kwaterodawców

Wójt Gminy Kroscienko nad Dunajcem informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022r.(Dz.U z 2022 poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie będzie przyznawane za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego br., ale nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może zostać za zgodą Wojewody przedłużony.

Świadczenie wypłacane  będzie  „z dołu” za faktyczny czas goszczenia uchodźców. Mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem goszczący u siebie Ukraińców najpierw ponoszą koszty, a potem otrzymują świadczenie pieniężne.

Świadczenia nie przysługuje jeżeli:

 • osoba otrzymała już osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez obywateli Ukrainy jak i przez inne podmioty na ich rzecz). Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu.
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Składając wniosek o rekompensatę należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, który umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców.

WNIOSEK o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z załącznikami (KARTĄ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA (wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania) należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kroscienko n.D Rynek 35 w terminie od 25 marca 2022r. Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i sprawnego procesu składania wniosków udzielają: Krystyna Kubik (18 )262 30 77 w.31, 500 707 911 GOPS- Katarzyna Klos (18) 262 30-77 w.14, 505 815 161.

Sugerujemy występowanie o świadczenie raz w miesiącu.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada; lub jeśli dana osoba nie ma Peselu, to numer i serię dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie; ( rodzaj lokalu; mieszkanie / dom/powierzchnia lokalu udostępnionego zakwaterowanym )
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem. O przyznaniu świadczenia zainteresowane osoby (składające wniosek) informowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, lub telefonicznie. 

Z uwagi na fakt, iż finansowanie pobytu( zakwaterowania i wyżywienia) jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, jak również jest finansowane ze środków budżetu państwa, złożenie wniosku nie skutkuje zaciągnięciem zobowiązania finansowego przez gminę, a uregulowanie należności wynikających ze złożonych wniosków realizowane będzie po otrzymaniu przez gminę środków finansowych z budżetu państwa. Gmina Krościenko nad Dunajcem nie ponosi odpowiedzialności za terminy regulowania należności, o jakich mowa wyżej.

K. Kubik

Do pobrania:

Back to top