– Informacja o przetargu na wynajem lokali

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oferuje

do wynajmu w drodze publicznego przetargu ustnego na okres 3 lat lokale użytkowe położone w Krościenku nad Dunajcem przy Rynek 8, oraz Rynek 34a/2-3 (łącznie).

Lokale do wynajęcia:

Nr lokaluAdresPowierzchnia całkowita w m2WyposażeniePrzeznaczanieMedia
Lokal nr 1Rynek 9 Krościenko nad Dunajcem115,73 z WC, zapleczem i magazynemprowadzenie działalności handlowej, usługowejna podstawie indywidulanych umów zawieranych z dostawcami usług
Lokal nr 2Rynek 34a/2-3 Krościenko nad Dunajcem37,40z samodzielnym WC pomieszczenia z oddzielnymi wejściami z zewnątrzprowadzenie działalności handlowej, usługowejna podstawie indywidulanych umów zawieranych z dostawcami usług

W przetargu nie mogą brać udziału dotychczasowi najemcy lokalu będącego przedmiotem przetargu, jeżeli zrezygnowali z najmu lokalu przed upływem terminu zakończenia umowy najmu.

Zakaz obowiązuje przez okres do którego umowa najmu obowiązywałaby gdyby nie została rozwiązana przedwcześnie.

1.Cena wywoławcza za 1 m2powierzchni – 25,00 złotych.

2.Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. w Pienińskim Banku Spółdzielczym Nr 93 8817 0000 2001 0000 1687 0101 najpóźniej na 1 dzień przed przetargiem, oraz dokonanie rejestracji oryginału dowodu wpłaty wadium w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Krościenko n.D. – ul.Sobieskiego 3f (PSZOK) do dnia 15.12.2021 do godz.15-tj. Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest zapis w rejestrze wpłat wadium.

Wadium jest jednakowe dla każdego z lokali przeznaczonych do wynajmu. W tytule wpłaty należy podać numer lokalu np. „wadium lokal nr 1”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu na więcej niż 1 lokal muszą dokonać wpłaty wadium na każdy z lokali (z podaniem numeru lokali w tytule wpłaty wadium).

4.Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację przekazywane jest na konto organizatora i zaliczane na poczet czynszu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

5.Licytacja odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. w budynku Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem- Rynek 35 (II piętro – sala obrad rady gminy ) o następujących godzinach:

5.1. lokal nr 1 – licytacja o godz. 1100

5.2. lokal nr 2 – licytacja o godz. 1120

6.Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Grzegorzem Szerszeń tel. 18 262-57-26 w godz. 1000-1500.

7.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.Wygrywający licytację zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 dni roboczych od dnia postawienia lokalu do dyspozycji wygrywającego licytację pod rygorem utraty wadium i prawa najmu do wylicytowanego lokalu.

9. Lokale mogą być dostępne dla wygrywającego licytację od 17.12.2021 roku.

Back to top