– Wykaz nieruchomości

I. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że przeznacza do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położoną w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

  1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
    przedmiotem darowizny jest nieruchomość położona w obrębie Krościenko nad Dunajcem, oznaczona jako działki ewid. nr: nr 10388/2 o pow. 0,0212ha objęta KW NS1T/00111959/2 i nr 10392/2 o powierzchni 0,1006ha objęta KW NS1T/00094155/0, gdzie w dziale II jako właściciel wpisana jest Gmina Krościenko nad Dunajcem;

2. opis nieruchomości:
działki ewid. nr 10388/2 i 10392/2 o łącznej powierzchni 0,1218ha położone w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w granicach Pienińskiego Parku Narodowego (na Stolarzówce oraz końcówka
ul. Pienińskiej). Przedmiotowe działki nie są zabudowane, w ewidencji gruntów oznaczone są jako drogi – dr., są niezubrojone, stanowią część kompleksu gruntów o przeznaczeniu rolno-leśnym bez możliwości zabudowy;

3. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
dla powyższego terenu nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego;

4. wartość nieruchomości:
wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi: działki ewid. nr 10388/2 – 3.292,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł 00/100), działki ewid. nr 10392/2 – 15.623,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy zł 00/100);

5. informacje o przeznaczeniu do zbycia:
a) działki ewid. nr 10388/2 i 10392/2 o łącznej powierzchni 0,1218ha, położone w Krościenku nad Dunajcem, stanowiące własność Gminy Krościenko nad Dunajcem, objęte KW NS1T/00094155/0
i NS1T/00111959/2 przeznaczone są do zbycia w drodze darowizny na rzecz Pienińskiego Parku Narodowego na cele statutowe parku,
b) szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 18-262-30-77
wew. 29.

II. Niniejszy wykaz zostaje podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty ukazania się
w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości tj. od dnia od 03.11.2020 r. do dnia 24.11.2020 r.

Back to top