– 2024 – kwiecień – 16

Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone w 2000 roku. Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  dnia 24 sierpnia 2023r. spowodowała, że obowiązujące Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze całego kraju stracą ważność z  dniem 31 grudnia 2025r.  Do tego okresu gminy mają czas aby …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zm.) Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków …

Back to top