– D. Jurkiewicz

Krościenko nad Dunajcem

Miło nam poinformować, że Gmina Krościenko nad Dunajcem wkrótce doczeka się nowoczesnej biblioteki.

Właśnie Instytut Książki poinformował o rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków w ramach priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, który jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Wśród 18 szczęśliwców, którzy otrzymali dotację na budowę jest Gminna Biblioteka w Krościenku nad Dunajcem, która na ten cel otrzymała dotację …

Krościenko nad Dunajcem

                                                                                     Krościenko nad Dunajcem 2021-09-16

Znak: ZP.6730.1.19.JP

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z …

Krościenko nad Dunajcem

Zebranie wiejskie Sołectwa Krościenko – Centrum odbędzie się 14 września 2021 roku o godzinie 1700 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem (sala widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku określającego zadania do wykonania w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                   Sołtys Sołectwa Krościenko – Centrum                                                                                   …

Zakończona została przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna w Krościenku nad Dunajcem w km.0+000 – 0+788,34. Zakres robót obejmował m.innymi odwodnienie drogi, budowę chodnika prawo i lewostronnego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę jezdni z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Wartość wykonanych robót ogółem wynosi 2 043 532,39 zł, w tym …

Back to top