– Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5670) oraz Uchwałą Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5689), w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy czerwonej zarządzam, co następuje:

§ 1

§ 2 ust. 1 pkt a Zarządzenia Nr 62/2020 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statusu miasta wsi Krościenko nad Dunajcem w formie badania opinii mieszkańców za pośrednictwem sołtysów, w terminie od 5 października 2020r. do 18 listopada 2020 r.,

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Dyda

Back to top