– Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2020 r.

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad w zakresie terminów, wzoru ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości wsi Krościenko nad Dunajcem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5670) oraz Uchwałą Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5689) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję zespół konsultacyjny zwany dalej „Zespołem”, do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statusu miasta wsi Krościenko nad Dunajcem w następującym składzie:
  1. Dorota Jurkiewicz – przewodniczący zespołu,
  2. Tadeusz Topolski – zastępca przewodniczącego zespołu,
  3. Jadwiga Cepuch – członek zespołu,
  4. Jacek Pałka – członek zespołu,
  5. Grzegorz Szerszeń – członek zespołu.
 2. Zespół wykonuje czynności w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 2

 1. Zadaniem zespołu jest:
  1. przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statusu miasta wsi Krościenko nad Dunajcem w formie badania opinii mieszkańców za pośrednictwem sołtysów, w terminie od 5 października 2020r. do 31 października 2020 r.,
  2. sporządzenie opinii w sprawie nadania statusu miasta wsi Krościenko nad Dunajcem podsumowującej badania w formie sprawozdania z działalności Zespołu i przedstawienia jej Wójtowi Gminy Krościenko w terminie do dnia 30 listopada 2020r.
 2. Zespół przeprowadzi badanie za pomocą ankiet. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. Zespół przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami za pośrednictwem sołtysów tj.
  na terenie:
  1. Sołectwa Krościenko – Zawodzie – Sołtys Katarzyna Leśniak,
  2. Sołectwa Krościenko – Centrum – Sołtys Franciszek Plewa,
  3. Sołectwa Tylka – Biały Potok – Sołtys Grażyna Malik,
  4. Sołectwa Kąty – Niwki – Sołtys Iwona Knutelska,
  5. Sołectwa Dziadowe Kąty – Sołtys Małgorzata Knutelska,
  6. Sołectwa Grywałd – Sołtys Małgorzata Knutelska,
  7. Sołectwa Krośnica – Sołtys Tomasz Jankowski,
  8. Sołectwa Hałuszowa- Sołtys Krystyna Wojtaszek.
 2. Zadaniem sołtysów jest:
  1. poinformowanie mieszkańców sołectwa o idei nadania wsi Krościenko
   nad Dunajcem statusu miasta,
  2. przekazanie mieszkańcom sołectwa druku ankiety do wypełnienia,
  3. zebranie wypełnionych ankiet od mieszkańców sołectwa,
  4. przekazanie Zespołowi zebranych od mieszkańców sołectwa ankiet, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 zarządzenia.

§ 4

 1. W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią Covid – 19 wzór ankiety konsultacyjnej dostępny będzie również na stronie internetowej www.kroscienko.pl. Wypełnioną ankietę należy złożyć w jeden z niżej wskazanych sposobów:
  1. sołtysowi,
  2. w skrzynce z napisem „Konsultacje” zamontowanej wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem,
  3. przesłać listem na adres Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35,
   34-450 Krościenko.

§ 5

 1. Z wyników konsultacji Zespół sporządzi protokół, w formie sprawozdania, w którym:
  1. oddzielnie dla każdej miejscowości Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz zbiorczo dla gminy uwzględni; ogólną liczbę mieszkańców, liczbę osób uprawnionych do głosowania, ilość głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się,
  2. przedstawi opis uwag i wniosków.
 2. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy www.kroscienko.pl.

§ 6

 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Back to top