– XXXV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2022 roku o  godzinie 1200 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Kingi Patronką miejscowości Krościenko nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 10474/16.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 10424.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem w 2021 roku oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 14. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2021 – 2027. Rok 2021.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty. Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021. 
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top