– XL Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 sierpnia 2022 roku o  godzinie 1200 odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Lubań w Krościenku nad Dunajcem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy sieci kanalizacyjnej – ul. Karola Wojtyły – papieża.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy sieci kanalizacyjnej – ul. Jarek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy sieci kanalizacyjnej – ul. Polna w Krościenku nad Dunajcem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do trzech lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/338/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko nad Dunajcem w roku szkolnym 2022/2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko nad Dunajcem do Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny” na prawach członka zwyczajnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 28. Odpowiedzi na interpelacje.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top