– Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Krościenko nad Dunajcem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje,
że przeznacza do zamiany nieruchomość położoną w miejscowości Krościenko nad Dunajcem
.

 1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

przedmiotem zamiany jest nieruchomość położona w obrębie Krościenko nad Dunajcem oznaczona
w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 10449 i 10444/4 objęte KW NS1T/00130340/9 na nieruchomość położoną w obrębie Krościenko nad Dunajcem oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewid.
nr 1617/4, 1616/2, 1621/2, 1641/2, 1627/2 i 1637/2 objęte KW NS1T/00030648/7;

 1. opis nieruchomości:

nieruchomości będące przedmiotem zamiany usytuowane są w Krościenku nad Dunajcem w rejonie drogi gminnej – ul. Lubań, w otoczeniu terenów niezabudowanych, rolnych i dojazdowych do pól. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizacja nieruchomości jest dobra z niekorzystną dostępnością komunikacyjną. Nieruchomości przeznaczone do zamiany posiadają wydłużony kształt, teren pochyły. Działki w terenie stanowią drogę gruntową/leśną z pojedynczymi zadrzewieniami oraz zadrzewione. Nieruchomości są wąskie nieuzbrojone, niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone;

 1. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Krościenko nad Dunajcem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położone są działki ewid. nr 10449, 10444/4, 1617/4, 1616/2, 1621/2, 1641/2, 1627/2 i 1637/2 położone w obrębie Krościenko nad Dunajcem, gminy Krościenko nad Dunajcem;

 1. cena nieruchomości:
  • cena działek ewid. nr 10449 i 10444/4 wynosi: 34.487,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem zł 00/100), wartość drzewostanu wynosi: 4.916,82 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset szesnaście zł 82/100),
  • cena działek ewid. nr 1617/4, 1616/2, 1621/2, 1641/2, 1627/2 i 1637/2 wynosi: 34.469,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100), wartość drzewostanu wynosi: 3.188,80 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem zł 00/100),
 1. informacje o przeznaczeniu do zamiany:
  • działki ewid. nr 10449 i 10444/4 o łącznej pow. 0,2054ha położone w Krościenku nad Dunajcem stanowiąca własność Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczona jest do zamiany za działki ewid. nr 1617/4, 1616/2, 1621/2, 1641/2, 1627/2 i 1637/2 o łącznej pow. 0,2053ha położone w Krościenku nad Dunajcem stanowiącą własność Skarbu Państwa – w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Krościenko nad Dunajcem,
  • działki przeznaczone do zamiany nie są zabudowane,
  • szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem pok. nr 110 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 18-262-30-77 wew. 29.

Niniejszy wykaz zostaje podany do wiadomości publicznej na okres 21 dni od daty ukazania się w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości tj. od dnia 17.08.2022 r. do dnia 07.09.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 oraz opublikowanie na stronie internetowej gminy www.kroscienko.pl.

Wójt Gminy
Jan Dyda

Back to top