– Wpłata II raty za sprzedaż napojów alkoholowych

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku informuje przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, że w dniu 31 maja 2022 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Jednocześnie przypominam, iż przypadku niedokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 maja 2022r., przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę II raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego w art. 11`1 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia

K.Kubik

Back to top