– Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że istnieje obecnie możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi, tzw. podmioty wrażliwe, z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wsparcie nie dotyczy podmiotów korzystających z ciepła systemowego lub których kocioł/piec gazowy jest podłączony do sieci gazowej.

Pomiotami wrażliwymi zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U z 2022 r, poz. 1967) są:

 • podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie, ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,
 • organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

Wnioski o wypłatę dodatku zgodnie z w/w ustawą można składać do Urzędu Gminy w terminie do 30.11.2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Jednakże Urząd Gminy prosi podmioty uprawnione do nie czekania na ostatnią chwilę i składanie wniosków  jak najszybciej, gdyż Gmina jest zobligowana zgłosić zapotrzebowanie na środki do Wojewody Małopolskiego, co również wymaga czasu i może opóźnić wypłatę środków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego – dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Back to top