– Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia 2022r., świadczenie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski

PRZYPOMINAMY:

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą  ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL (nowość)
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie(rodzaj lokalu; mieszkanie / dom/powierzchnia lokalu udostępnionego zakwaterowanym);
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

 Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja ta prowadzona jest  przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

WNIOSEK o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z załącznikami (KARTĄ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA (wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania) należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kroscienko n.D Rynek 35.

Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i sprawnego procesu składania wniosków udzielają: Krystyna Kubik (18 )262 30 77 w.31, 500 707 911 GOPS- Katarzyna Klos (18) 262 30-77 w.14, 505 815 161.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz klauzulę informacyjną RODO.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość , warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r., poz. 941.

ZAŁĄCZNIKI:

Do pobrania:

Back to top