– Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Uwagi i propozycje można składać w terminie: od 20 września do 14 października 2022 roku w formie:

  • elektronicznie na adres: gmina@kroscienko.pl
  • oraz pisemnie na „formularzu zgłoszenia opinii”
  • w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, pok. nr 105 (sekretariat)
  • 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 (z dopiskiem: Konsultacja Programu Współpracy)

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.kroscienko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Back to top