– Preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że można już składać wnioski o zakup węgla dla gospodarstwa domowego.

Wniosek o zakup można złożyć na piśmie na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do końca 2022 r. będzie można zakupić  max 1,5 tony węgla .

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup i po jego pozytywnej weryfikacji wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o konieczności dokonania wpłaty na wskazane konto Urzędu Gminy w PBS w Krościenku nad Dunajcem i możliwości odbioru węgla. 

Dystrybucją węgla po cenie 2000 zł brutto za tonę zajmował się będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem.  Węgiel będzie składowany w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jana III Sobieskiego nr 3F. Do ceny zakupu węgla nie jest wliczony koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Wniosek do pobrania

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego da gospodarstwa domowego

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego  

Back to top