– Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U z 2023r.poz.2151) z dniem 31 stycznia 2024r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2023 w danym punkcie sprzedaży, (wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023 roku.

Uzupełnione oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35, celem naliczenia należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w bieżącym roku.

K.Kubik

Do pobrania:

Back to top