– Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków:

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez:

 1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych,
 2. poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem,
 3. upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji:

 1. Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczania dotacji będzie zawierała umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 r.
 2. Miejsce realizacji – Gmina Krościenko nad Dunajcem.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Krościenko nad Dunajcem, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadania:

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w Uchwale Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz  trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko nad Dunajcem, w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia
  lub uzupełnienia wniosku oraz wyznacza termin.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:
  1. realizacji programów szkolenia sportowego,
  2. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach,
  3. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  4. zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,
  5. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
  6. opłaty statutowej, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 7. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki w szczególności:
  1. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
  2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
  3. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
  4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy udzielenie dotacji,
  5. wypłaty stypendiów sportowych.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

 1. Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35, w terminie do 28 lutego 2023 r. do godziny 1200 w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2023”, na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz  trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko nad Dunajcem w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 2. Otwarcie kopert z wnioskami nastąpi w dniu 28 lutego 2023 roku o godzinie 1300  w  Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem pok. nr 204.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i  zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  2. aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność
   z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).
 5. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej urzędu gminy www.kroscienko.pl  (zakładka „sport”).
 6. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

2.  Do zarządzenia Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wyboru wniosków wybranych i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

3.  Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, na stronie internetowej: www.kroscienko.pl  w zakładce „sport” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Back to top