– Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu Toporzysko

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko n/Dunajcem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem Uchwały Nr XIX/175/2020 z dnia 24 września 2020 roku, o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko – Toporzysko”.

Zmiana planu dotyczy części terenów oznaczonych w obowiązującym planie symbolem U oraz symbolem KDD i oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały. Zmiana planu wykonana będzie zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami).

Równocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu ww. zmiany planu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentu mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. od dnia 08.12.2020r. do 29.12.2020r.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Krościenko nad Dunajcem lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej (e-mail – gmina@kroscienko.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy..

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.kroscienko.pl

Back to top