– Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja również dla Ukraińców

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc aby zorganizować swoje sprawy po przybyciu do Polski? Masz problemy pracownicze, kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja z mieszkania, jakiekolwiek inne problemy prawne czy urzędowe? Oprócz wyspecjalizowanych instytucji organizujących pomoc dla uchodźców, przebywając w Polsce możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

 1. w starostwie powiatowym,
  1. w urzędzie gminy,
  1. w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 • na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
  • na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak.Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:

 1. pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
 2. oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa – czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki – jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować.
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać na poradę?

 1. telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów, w tym też Twojego,
 2. lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.gov.pl/zapisy,
 3. lub osobiście: wstarostwie powiatowym.

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę, ale co do zasady porady są udzielane w bardzo krótkim czasie. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

 1. z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
 2. kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?

 1. Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także
 2. dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!,
 3. Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy  w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:

 1. Stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:
  1. możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
  1. podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka migowego, 
 2. możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:
  1. jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
  1. w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na przykład w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
  1. lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego,
 3. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:
  1. po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
  1. konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie.

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та безкоштовне посередництво(медіація)

            Вам потрібен юрист, радник чи посередник? Ви в важкій життєвій сутуації, не знаєте до якого офісу звернутися за допомогою, щоб організувати справи після прибуття в Польщу? У вас трудові проблеми, проблеми з житлом, вам загрожує виселення з квартири, будь-які інші юридичні чи службові проблеми? Крім спеціалізованих установ, що організовують допомогу біженцям, перебуваючи в Польщі, можете скористатися з  безкоштовної юридичної допомоги, безкоштовних громадянських консультацій або безкоштовного посередництва(медіації).

Що означає, що допомога є безкоштовною?

Усі заходи, що проводяться в рамках:

 • безкоштовно правова допомога,
 • безкоштовні громадянські консультації,
 • безкоштовне посередництво,

вони безкоштовні незалежно від того, чи закінчиться справа в суді.

Де можна отримати допомогу?

            Ви отримаєте безкоштовну допомогу в пунктах безоплатної правової допомоги, консультацій громадянських та посередництва(медіації) по всій країні.

У кожному окрузі є пункти. Запитайте про найближчий пункт:

1) у повітовому старостві,

2) в уряді гміни,

3) в уряді міста;

або шукати:

4) на веб-сайтах повітів і гмін (які можна знайти вписуючи: уряд гміни, повіту чи міста і місцевість в якому пункті хочете зареєструватись),

5) на веб-сайті ms.gov.pl.

Хто може отримати безоплатну допомогу?

            Якщо ви вважаєте, що вартість допомоги юриста для вас занадто висока ви подаєте заяву до підрядника, якого ви зустрічаєте в пункті, письмову заяву, що ви не в змозі нести такі витрати. Не хвилюйся. Вам не потрібно нічого брати з собою окрім паспорту. Форму заяви надає особа, яка надає допомогу.

Чи можу я отримати допомогу як підприємець?

            Так. Якщо ви є самозайнятою особою, тобто особою яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійності і протягом останнього року ви не працевлаштувували людей. Щоб скористатись поданою вами допомогою потрібно:

а) письмова заява про те, що ви не можете погести витрати і

б) декларація про відсутність працевлаштування інших осіб протягом останнього року, та

c) усі сертифікати мінімальної допомоги та мінімальної допомоги сільського господарства або рибальства, отримані в тому році, в якому ви подали заявку на безоплатну правову допомогу та отримані протягом двох попередніх податкових років, або довідки про суму цієї допомоги отриманої за цей період, або довідки про неотримання такої допомоги протягом цього періоду.

Що це за послуги?

Безоплатна правова допомога

Юрист пояснить ваші права та обов’язки і підкаже спосіб вирішення юридичної проблеми. У разі необхідності, якщо справа ще не передана до суду, підготує необхідні вам листи (нп., позов). Якщо ваша справа вже в суді, юрист допоможе в написанні листів про звільнення від витрат або про призначення представника з уряду, які потрібні, щоб вам не довелося платити за юриста в суді.

Безкоштовні поради громадян

Громадянський радник розгляне ваші проблеми, щоб достосувати допомогу до Вашої ситуації. Він також пояснить вам, що у вас є:

 • права – те, що ви можете вимагати,
 • і обов’язки – що потрібно робити, щоб не нашкодити собі.

Радник також підтримає вас у вирішенні проблеми самостійно та при необхідності він зробить з вами план дій і допоможе вам дотримуватись його крок за кроком.

Безоплатне посередництво(медіація)

Якщо у вас з кимось конфлікт можете записатися на посередництво(медіація). В цьому випадку медіатор допоможе вам помиритися не звертаючись до суду. Ви також можете попросити складання проекту медіаційної угоди або заяви про її проведення до суду, або заяву про медіацію в кримінальній справі, або звернення до суду про затвердження мирової угоди, яку ви уклали раніше під час медіації.

Увага! Медіація, призначена судом, виключається з послуги безкоштовної медіації та випадків, коли є обґрунтована підозра, що між сторонами конфлікту є насильство.

Яка різниця між правовою допомогою та консультацією громадян?

Юридична допомога:

надається, коли проблема даної особи, як правило, юридична, в т.ч. коли з цією проблемою потрібно буде звертатися до суду, наприклад, коли людина захоче розлучитися, але не може сама написати позову про розлучення або мати одиначка хоче подати заяву на аліменти і також не знає, як сформулювати такий лист.

 • правову допомогу надає юрист,
 • якщо виявляється, що проблема людини не тільки юридична, тоді радник допомогає відправляти людину туди, де вона може отримати відповідну допомогу, напр.

до психологічної клініки, центру соціального захисту або відділення невідкладної допомоги для постраждалих

від домашнього насилля.

Громадянська допомога:

 •  може бути, але не мусить бути пов’язаним із юридичною проблемою. Порада буде, наприклад, вказуючи людині у якої померла близька людина, до якого офісу слід звернутися і почати організувати всі необхідні формальності(напр. видачу свідоцтва про смерть).
 • Громадські поради надає громадський радник,
 • радник у разі виявлення, що проблема не є суто юридичною, не повинен відправляти їх в інші місця, тільки він сам може спробувати допомогти людині.

Як я можу записатися на консультацію?

а) по телефону: кожен повіт має спеціальний телефонний номер для записів і надання інформації; номер телефону доступний на сайті повіту,

б) або в електронному вигляді: на вказану повітом електронну адресу або на веб-сайт нп., ms.gov.pl/zapisy

в) особисто: в повітовому управлінні.

Як довго чекатиму поради?

Це залежить від того, скільки людей прийшло за порадою, але, як правило, порада надається в короткому терміні. Юрист або радник громадянський спробує прийняти кожного бенефіціара якомога швидше.

Винятки:

а) з поважних причин допускається встановлення іншого порядку безоплатного надання допомога,

б) вагітні жінки завжди обслуговувані перші.

Що потрібно підготувати?

а) Документ, що посвідчує особу: напр.,паспорт або інший документ підтверджуючий вашу особу; а також

б) документи, що стосуються вашої проблеми: якщо такі у вас є. Вони не є обов’язковим. Ви можете просто описати юристу, раднику або посередникові про вашу проблему. Якщо у вас є документи, пам’ятайте про них!

в) Якщо ви приватний підприємець, ви повиині мати: усі сертифікати про мінімальну допомогу та мінімальну допомогу в сільському господарстві чи рибальстві, отриману в році, в якому ви звернулися за безоплатною допомогою і отриманою протягом двох попередніх податкових років, або декларацію на цю суму про допомогу, отриману протягом цього періоду, або заяву про неотримання такої допомоги протягом цього періоду.

А якщо я інвалід?

Якщо ви людина з обмеженими можливостями пересування або комунікації, ви можете скористатись з допомоги:

а) стаціонарно, тобто в пункті безоплатної допомоги:

 •  можете прийти до пункту з кимось, хто допоможе вам дібратися до пункту і буде допомагати юристові зрозуміти вас, нп., це може бути родич, опікун або особа, яка використовує мову жестів,
 • записуючись на консультацію, ви можете звернутися за допомогою до перекладача мови мова жестів,

б) також можете скористатися з допомоги у зручному для вас місці:

 • якщо ви не можете вийти з кімнати за станом здоров’я, нп. у лікарні чи вдома,
 • у місці обладнаному пристроями, що полегшують спілкування на приклад у штаб-квартирі асоціації допомогаючого особом досвідченим в труднощах спілкування,
 •  або в місці, де можна буде скористатися перекладачем жестовою мовою, нп. у будівлі староства повітового з якою постійно співпрацює перекладач мови жестів,

в) особи з обмеженими можливостями також можуть скористатися зі спеціальної допомоги в формі:

 • після реєстрації на прийом з вами зв’яжеться юрист або радник громадянський. Він може допомогти вам по телефону або за посередництвом комунікатора інтернетового (нп., Skype) або електронною поштою. Форма допомоги має бути заздалегідь узгоджена з працівником повітового управління чи міського управління.
 • необхідно залишити свої контактні дані, нп., номер телефону або адрес електронної пошти.

Як виглядає допомога під час епідемії COVID-19?

            У 2021 році повернувся стаціонарний режим надавання консультацій, але все ще безкоштовна правова допомога, громадські консультації та посередництво(медіація) можуть надаватися засобами дистанційного зв’язку, т.е. по телефону, електронною поштою та за допомогою інших послуг миттєвого обміну повідомленнями, нп., відеодзвінки.

Увага! Якщо консультація надається дистанційно, не потрібно робити ніяких заяв про які ми згадували раніше!

Правова освіта

Якщо ви хочете дізнатися більше про свої права та обов’язки, перегляньте події які організовують у вашому повіті. На таких заходах обговорюються проблеми які повідомляються в пунктах надання безоплатної допомоги в даному повіті. Керують ними громадські організації, які щодня обслуговують мешканців у консультаційних пунктах.

Шукайте: лекції, семінари, соціальні кампанії, також дослідження гідів та екскурсоводи, особисті зустрічі, трансляції в місцевих ЗМІ, вебінари або подкасти та відео, розміщені в Інтернеті. Найчастіше такі заходи відбуваються в бібліотеках, школах, місцях місцеві клуби діяльності або роботи.

Інформація про майбутні освітні заходи, що проводяться в районі а безкоштовні матеріали, такі як брошури чи інформаційні бюлетені, доступні у повітовому старостві, нп., за номером телефону, призначеним для реєстрації на відвідування, або на веб-сайті повіту.

            Правова основа

            Закон з 5 серпня 2015 року про безоплатну правову допомогу громадянське консультування та юридична освіта.

Back to top