– Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. ( Dz. U. z 2022r. poz.17),  kwalifikacja wojskowa dla gminy Krościenko n.D zostanie przeprowadzona w dniach 23- 24 maj 2022r ( kwalifikacja dla kobiet 08.06.2022 )

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego- parter budynku)

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.( rocznik podstawowy )
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001- 2002, które:
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawienie się przed komisja jest obowiązkowe .Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli posiadają);
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o wcześniejszą informację. Telefon 18 262 30-77 w.31 lub osobiście ,pok. 102,p.Krystyna Kubik -Urząd Gminy Krościenko Rynek 35.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia. Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022r. otrzyma od wójta,  imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także będzie wskazana godzina stawienia się.

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony  powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.

Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1998 – 2003 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Informacji telefonicznej można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 30 77 w.31 lub email – fundusze@kroscienko.pl

Back to top