– Kwalifikacja wojskowa 2023

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej, iż w bieżącym roku kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzana w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 roku.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Krościenko n.D zostanie przeprowadzona w dniach 18- 19 maj 2023r (kwalifikacja dla kobiet 21.06.2023)

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: ul. Bolesława Wstydliwego 14, Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego- parter budynku)

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m. in. obwieszczenia wojewody podane do wiadomości publicznej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

4. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, może być również nałożona kara administracyjna w postaci grzywny ( art. 59 ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny) lub kara ograniczenia wolności ( art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Osoby, które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o wcześniejszą informację. Telefon 18 262 30-77 w.31 lub osobiście, pok. 102, p. Krystyna Kubik -Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35.

Do pobrania:

Back to top