– Kwalifikacja wojskowa 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. ( Dz. U. z 2021r. poz.47), kwalifikacja wojskowa na terytorium Województwa Małopolskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 09 sierpnia do 19 listopada 2021 r.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Krościenko n.D zostanie przeprowadzona w dniach 22- 24 wrzesień 2021r (kwalifikacja dla kobiet 04.11.2021)

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: ul. Bulwarowa 9 , Nowy Targ (budynek Urzędu Gminy Nowy Targ (I piętro)

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.( rocznik podstawowy )
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000- 2001, które:
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawienie się przed komisja jest obowiązkowe .Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;
 5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o wcześniejszą informację. Telefon 18 262 30-77 w.31 lub osobiście ,pok. 102,Urząd Gminy Krościenko Rynek 35.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia. Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021r. otrzyma od wójta,  imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony  powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku.

Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1997 – 2001 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Informacji telefonicznej można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 30 77 w.31 (p. Krystyna Kubik  )lub email – fundusze@kroscienko.pl

Przydatne informacje: https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2-kwalifikacja-wojskowa-2021/

Back to top