– Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2022.

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego według zasad określonych w Uchwale Nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, w terminie do dnia 29 października 2021 roku do godziny 1300.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem www.kroscienko.pl w zakładce „sport”.

Wnioski złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy
Krościenko nad Dunajcem
JAN DYDA

Back to top