– Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejopnie ulicy Św. Kingi – zakończenie postępowania dowodowego

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 wraz z przyłączami PE dn25 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach Ew. nr 10393/6, 8302/2, 8309/10, 8309/7, 8319/4, 8319/11, 8353/13, 8353/11 położonych przy ulicy Św. Kingi w Krościenku n.D.” – inwestor: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika: Jakuba Milaniak.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 111 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

Back to top