– “Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku”- decyzja końcowa

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293) Urząd Gminy w Krościenku n.D. zawiadamia, że w dniu 28.10.2021r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ciągami komunikacyjnymi przy cmentarzu komunalnym w Krościenku nad Dunajcem na działkach Ew, nr 8294, 8267/4, 8274/6, 8274/4, 8286/2, 8248/4, 8239/2, 8209/4, 8218/2, 8192/2, 8183/2, 8147/2, 10848 położonych przy ulicy Św. Kingi.” Inwestor: Gmina Krościenko n.D.

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko n.D. Rynek 35 w pok. Nr 111 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Back to top