– Budowa anteny radioliniowej na terenie stacji trafo Przylasek- decyzja końcowa

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz.293) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajce zawiadamia, że w dniu 09.11.2020r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

Budowa wieży antenowej radioliniowej i kanalizacji kablowej na działkach Ew. nr 950/1, 950/2 położonych w Grywałdzie (teren stacji trafo Przylasek). Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25, 31-035 Kraków reprezentowany przez pełnomocnika: Jarosław Szczepny ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław.

Zainteresowane strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35 w pok. Nr 6 w godzinach urzędowania i mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Back to top