– 2023 – maj – 04

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 i art …

Back to top