– Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2021

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2021.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków:

Nabór wniosków dotyczy realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D poprzez:

 1. poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych,
 2. poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Gminy Krościenko n.D,
 3. upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru wniosków oraz formy wypłaty dotacji:

 1. Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2021 przeznacza się kwotę w wysokości 40 000 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 2. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczania dotacji będzie zawierała umowa pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:

 1. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 r.
 2. Miejsce realizacji – Gmina Krościenko n.D.
 3. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Krościenko n.D, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i przewidywane źródła finansowania zadania do kwoty faktycznie określonej w umowie tzn. przedłożyć korektę kosztorysu zadania.
 5. Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać wniosek i objęte nim zadania:

 1. W naborze wniosków mogą uczestniczyć kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Krościenko n.D , a niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu powinien swym działaniem obejmować jej mieszkańców.
 3. Wnioski będą rozpatrywane, jeżeli klub złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w Uchwale Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz  trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Krościenko n.D wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku oraz wyznacza termin.
 5. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących klubu sportowego w zakresie:
 7. realizacji programów szkolenia sportowego,
 8. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach,
 9. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 10. zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,
 11. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,
 12. opłaty statutowej, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 13. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki w szczególności:
 14. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 15. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 16. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 17. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy udzielenie dotacji,
 18. wypłaty stypendiów sportowych.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

 1. Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35, w terminie do 31 marca 2021 r. do godziny 1000 w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór wniosków o dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko n.D w roku 2021”, na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwale Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz  trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i niniejszym zarządzeniu.
 2. Otwarcie kopert z wnioskami nastąpi w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 1100  w  Urzędzie Gminy w Krościenku n.D pok. nr 204.
 3. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w naborze wniosków i  zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  2. aktualny statut – (ostatni zgłoszony do KRS) potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat).
 5. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej urzędu gminy www.kroscienko.pl  (zakładka „sport”).
 6. Obowiązek sporządzenia kompletnego wniosku spoczywa na Wnioskodawcy.

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.

 1. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje
  Wójt Gminy Krościenko n.D.

2.  Do zarządzenia Wójta Gminy Krościenko n.D. w sprawie wyboru wniosków wybranych i wniosków odrzuconych i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

3.  Informacja o wynikach naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Krościenku n.D, na stronie internetowej: www.kroscienko.pl  w zakładce „sport” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Back to top