– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Jak informuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem od 12 grudnia 2023r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacać środki dla Kół Gospodyń Wiejskich za akcję profrekwencyjną. Zgodnie z opublikowaną nowelą rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2023 poz.,2564), środki wypłacane będą z urzędu …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że w dniu 08.01.2024r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:: „Przebudowa …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok …

Od dnia 1 stycznia 2024 roku w systemie świadczeń opiekuńczych równolegle funkcjonuje świadczenie pielęgnacyjne w dwóch wariantach tzn. według „starych” zasad oraz według „nowych” zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przyznając uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego za okres do końca roku 2023 badany jest

związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy rezygnacją lub niepodejmowaniem przez opiekuna zatrudnienia w związku …

Back to top